QUY TRÌNH TÍNH PHÍ CLOUD SERVER THEO GIỜ

Quy trình quy định các giai đoạn thực hiện khi KH có nhu cầu tính phí Cloud Server theo giờ.